សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានពិសោធន៍នៅការចិញ្ចឹមឃ្មុំ

នៅថ្ងែទី25/07/23

សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានពិសោធន៍នៅការចិញ្ចឹមឃ្មុំ តាមធម្មជាតិដោយជ្រើសរើសប្រភេទផ្ការុក្ខជាតិ ដើម្បីដឹងច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ រស់ជាតិទឹកឃ្មុំនៃប្រភេទផ្ការុក្ខជាតិ។
Sustainable Soil for Life Association has conducted experiments in natural beekeeping to understand about type flowers and honey taste.