សកម្មភាពនិស្សិតមកពីប្រទេសបារាំងបាន សិក្សា និងអនុវត្ត អំពីការរៀបចំដី និងដាំដុះបន្លែសិរីរាង្គ

នៅថ្ងែទី 01/06/23

សកម្មភាពនិស្សិតមកពីប្រទេសបារាំងបាន សិក្សា និងអនុវត្ត អំពីការរៀបចំដី និងដាំដុះបន្លែសិរីរាង្គ នៅសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត។
Students from France learnt and practiced about soil preparation and planted organic vegetables at Sustainable Soil for Life Association.