នៅថ្ងៃទី10/06/22 Borda Anastasia និងក្រុមការងារចុះសម្ភាសន៍កសិករ ដើម្បីស្រាវជ្រាវស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិភូមិ និងប្រវត្តិនៃការធ្វើកសិកម្ម

នៅថ្ងៃទី10/06/22 Borda Anastasia និងក្រុមការងារចុះសម្ភាសន៍កសិករ ដើម្បីស្រាវជ្រាវស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិភូមិ និងប្រវត្តិនៃការធ្វើកសិកម្មនៅភូមិព្រៃឆ្តោរ ឃុំព្រែកហ្លួង ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង ដែលបានរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត