នៅថ្ងៃទី02/08/22 ក្រុមការងារ និងសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូសុីនិងកែច្នៃអាហារ បានខិតខំប្រឹងប្រែងពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកាលូតលាស់របស់កូនឈើ

នៅថ្ងៃទី02/08/22 ក្រុមការងារ និងសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូសុីនិងកែច្នៃអាហារ បានខិតខំប្រឹងប្រែងពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកាលូតលាស់របស់កូនឈើទៅតាមដំណាក់កាល ដែលរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងឧបត្ថម្ភដោយ Danchurchaid Cambodia& Brahma Kesa

The development of seedlings is carefully observed in stages by teamwork and students majoring in agroecology and food processing organized by Sustainable Soil for Life Association and Sponsored by Danchurchaid Cambodia & Brahma Kesa