ការអនុវត្តផ្ទាល់ទៅលើការបង្កាត់ពូជដំណាំ និងសាកមែករុក្ខជាតិ របស់សិក្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ

នៅថ្ងៃទី26/10/22 ការអនុវត្តផ្ទាល់ទៅលើការបង្កាត់ពូជដំណាំ និងសាកមែករុក្ខជាតិ របស់សិក្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ នៃសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និង ឧបត្ថម្ភដោយ Brahma Kesa & DanChurchAid Cambodia

Practical plant propagation of Students of the Food Processing and Agroecology Training Program of the Vocational and Technical Training Center of Sustainable Soil for Life Association.