24/08/2021 អបអរសាទរ មហាសន្និបាតកំណើតដំបូងសហគមន៍កសិកម្ម Constitutive General Assembly of Agricultural Cooperative ភូមិព្រៃស្វាយ ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង

24/08/2021
អបអរសាទរ
មហាសន្និបាតកំណើតដំបូងសហគមន៍កសិកម្ម
Constitutive General Assembly of Agricultural Cooperative
ភូមិព្រៃស្វាយ ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង