សិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ បានសិក្សាទៅលើជំនាញកុំព្យូទ័រ កម្មវិធី MS Excel, Word និង PowerPoint

នៅថ្ងៃទី 24 /11/22 សិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ បានសិក្សាទៅលើជំនាញកុំព្យូទ័រ កម្មវិធី MS Excel, Word និង PowerPoint ដែលរៀបចំដោយ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងឧបត្ថម្ភដោយ Brahma Kesa & DanChurchAid Cambodia

Students of the Food Processing and Agroecology Training Program of the Vocational and Technical Training Center learn computer skills in MS Excel, Word, and PowerPoint activities organized by Sustainable Soil for Life Association.