សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានជ្រើសរើសកសិករថ្មីបន្ថែមក្នុងការអនុវត្តន៍ការដាំដុះបន្លែសរីរាង្គភី.ជី.អេស

នៅថ្ងៃទី 18/07/23

សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានជ្រើសរើសកសិករថ្មីបន្ថែមក្នុងការអនុវត្តន៍ការដាំដុះបន្លែសរីរាង្គភី.ជី.អេស ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ជី និងថ្នាំពុលគីមី។
Sustainable Soil for Life Association has recruited new farmers to practice growing the PGS organic vegetables in order to reduce the use of chemical fertilizers and chemical pesticides.