សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបានអញ្ជើញនាយក លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀននៅឃុំរាំងកេសីប្រជុំ និងទស្សនៈកិច្ចនៅ សាលាបឋមសិក្សាអូខ្ជាយជើង

នៅថ្ងៃទី 30 /11/22 សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបាន អញ្ជើញ នាយក លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន នៅឃុំរាំងកេសី ប្រជុំ និងទស្សនៈកិច្ចនៅ សាលាបឋមសិក្សា អូខ្ជាយជើង ដើម្បីសិក្សា ពីបទពិសោធន៍ នៃគម្រោងក្លឹបអំណានក្នុងគោលបំណងជួយដល់សិស្សានុសិស្សដែលរៀនខ្សោយ ឱ្យ ក្លាយជាសិស្សដែលរៀនពូកែឡើងវិញ។
ក្នុងការប្រជុំ និង ទស្សនៈ កិច្ចនេះផងដែរ មានការ ចូលរួម ពីសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត អង្គការជំនួយព្រះវិហារហ្វាំងឡង់ អង្គការ ពុទ្ធិ កុមារ និងអង្គការ Brahma Kesa (ប្រទេសបារាំង)។
សូមថ្លែងអំណគុណដល់លោក នួម វណ្ណេត នៃអង្គការជំនួយព្រះវិហារហ្វាំងឡង់ ដែលបានជួយសម្របសម្រួលក្នុងការប្រជុំ និង ទស្សនៈ កិច្ចនេះ។

The Sustainable Soil for Life Association invited the principals and teachers of the school in Reang Kesei commune to have a meeting and study visit at O kcheay Cheung Primary School to learn about the experience of the Reading Club project in order to help low-achieving students to become to outstading students.
This meeting and study visit were also attended by the Soil for Life Association, Finn Church Aid Cambodia, Puthi Komar Organization, and Brahma Kesa (France).
We would like to thank Mr. Nuom Vanneth who works at Finn Church Aid Cambodia for facilitating this meeting and study visit.