សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានផ្សព្វផ្សាយ និងជ្រើសរើសកសិករសម្រាប់ពិសោធន៍លើការដាំដុះដំណាំគម្របដី

នៅថ្ងៃទី 05/05/2023

សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានផ្សព្វផ្សាយ និងជ្រើសរើសកសិករសម្រាប់ពិសោធន៍លើការដាំដុះដំណាំគម្របដី ។ «ដំណាំគម្របដី» ជាការអនុវត្តកសិកម្ម សម្រាប់ថែរក្សាដីឲ្យមានសំណើម ទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដី និងកែប្រែដីឲ្យមានគុណភាពឡើងវិញ។
Sustainable Soil for Life Association has explained and selected the farmers for experiments on cover crop cultivation. Ground cover crops are agricultural practices, to keep the soil moist, prevent soil nutrient leakage and to improve the soil quality.