សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងអនុវត្តផ្ទាល់ អំពីការផលិត ជីបូកាឈីក ជីSBN

នៅថ្ងែទី03/29/23

សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងអនុវត្តផ្ទាល់ អំពីការផលិត ជីបូកាឈីក ជីSBN ដល់សិស្សានុសិស្សដែលស្រលាញ់ និងចូលចិត្តកសិកម្មសរីរាង្គ(PGS)។
ឧបត្ថមដោយៈ Brahma Kesa & DanChurchAid Cambodia
Sustainable Soil for Life Association has provited training and practice on “How to make Bokashi and SBN fertilizers” to the student who love Organic Agricuture (PGS).