សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានរៀបចំទុកដាក់គ្រាប់ពូជក្នុងស្រុក
នៅថ្ងែទី26/07/23
សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានរៀបចំទុកដាក់គ្រាប់ពូជក្នុងស្រុក ដើម្បីចែករំលែកគ្រាប់ពូជ និងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពូជដំណាំក្នុងស្រុកដើម្បីកាត់បន្ថយកការទិញគ្រាប់ពូជពីលើទីផ្សារ ។
ឧបត្ថមដោយៈ DanChurchAid Cambodia
Sustainable Soil for Life Association has save the local seed for shaing to the famers and exchange the local seed to reduce the purchase of seeds from the market.