សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានសម្រប់សម្រួលក្នុងការផ្តល់អំណោយ

នៅថ្ងែទី02/18/23

សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានសម្រប់សម្រួលក្នុងការផ្តល់អំណោយមានដូចជា ទូរទស្សន៍ និងឧបករណ៍បញ្ចាំងស្លាយ ជូនដល់សាលាបឋមសិក្សាព្រៃស្វាយសម្រាប់ជួយដល់ការបង្រៀន លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស។
ឧបត្ថមដោយៈ Brahma Kesa
Sustainable Soil for Life Association has facilitated for gift giving such as the televisions and slide projectors to Prey Svay Primary School to support the teaching of teachers for students.