សកម្មភាពសិស្សានុសិស្ស មកពីប្រទេសដាយណាម៉ាក់ ដាំកូនឈើ

នៅថ្ងែទី25/07/23

សកម្មភាពសិស្សានុសិស្ស មកពីប្រទេសដាយណាម៉ាក់ ដាំកូនឈើក្នុងបរិវេនសាលបឋមសិក្សាទួលល្វៀង។
Activities of Students from Denmark Country planting the tree at Tuol Lveang Primary School, Battambang Province.