សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សមកពីប្រទេសដាយណាម៉ាក់ បានអនុវត្តផ្ទាល់អំពីការដាំដុះនិងរបៀបប្រមូលផល

នៅថ្ងែទី25/07/23

សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សមកពីប្រទេសដាយណាម៉ាក់ បានអនុវត្តផ្ទាល់អំពីការដាំដុះនិងរបៀបប្រមូលផលបន្លែ។
រៀបចំដោយៈ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត
Activities of Students from Denmark Country applied directly on cultivation and how to harvest vegetables.