សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សមកពីប្រទេសដាយណាម៉ាក់ ចុះសិក្សាស្វែងយល់អំពីការបណ្តុះផ្សិតអំបោះ

នៅថ្ងែទី25/07/23

សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សមកពីប្រទេសដាយណាម៉ាក់ ចុះសិក្សាស្វែងយល់អំពីការបណ្តុះផ្សិតអំបោះ។
រៀបចំដោយៈ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត
Activities of Students from Denmark Country has visite and study about mushrooms.