សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សមកពីប្រទេសដាយណាម៉ាក់ ចុះសិក្សាស្វែងយល់អំពីការចឹញ្ចឹមឃ្មុំ

នៅថ្ងែទី03/09/23

សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សមកពីប្រទេសដាយណាម៉ាក់ ចុះសិក្សាស្វែងយល់អំពីការចឹញ្ចឹមឃ្មុំ។
រៀបចំដោយៈ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត
Activities of Students from Denmark Country has visite and study about beekeeping.