សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ នៃសមាគមនិរន្តរតភាពដីដើម្បីជីវិត បានចុះអនុវត្តផ្ទាល់លើការគ្រប់គ្រងដាំដុះដំណាំ
នៅថ្ងែទី​ 01/10        /23
 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ នៃសមាគមនិរន្តរតភាពដីដើម្បីជីវិត បានចុះអនុវត្តផ្ទាល់លើការគ្រប់គ្រងដាំដុះដំណាំ នៅសហគមន៍តាសីសាមគ្គី ស្រុក ថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង។
ឧបត្ថមដោយៈ Brahma Kesa & DanChurchAid Cambodia
Activities of Students of the Food Processing and Agroecology Training Program of the Vocational and Technical Training Center have applied directly to the cultivationand vegetables management at Tasy Samaki Agricultural Cooperative, Thmor Koul District, Battambang Province.