សកម្មភាពនិស្សិតមកពីប្រទេសបារាំងបានលាបថ្នាំពណ៍នៅរបងសាលាបឋមសិស្សាព្រៃស្វាយ និងបង្រៀន

ធ្វើនៅថ្ងៃទី​ 05/18/2023

សកម្មភាពនិស្សិតមកពីប្រទេសបារាំងបានលាបថ្នាំពណ៍នៅរបងសាលាបឋមសិស្សាព្រៃស្វាយ និងបង្រៀន និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅកាន់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបឋមសិស្សាព្រៃស្វាយ។
Youth from France painted the fence , teach and shared their experiences with the students of Prey Svay Primary School.