សកម្មភាពនិស្សិតមកពីប្រទេសបារាំងបានបង្រៀន និងចែករំលែកចំណេះដឹងល្អៗ

នៅថ្ងែទី 6/28/23

សកម្មភាពនិស្សិតមកពីប្រទេសបារាំងបានបង្រៀន និងចែករំលែកចំណេះដឹងល្អៗទៅកាន់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២ នៃសាលាបឋមសិស្សាព្រៃស្វាយ ។
Youth from France has teach and shared other knowledge with the student’s grade 2 of Prey Svay Primary School.