សកម្មភាពនិស្សិតមកពីប្រទេសបារាំងបានបង្រៀន និងចែករំលែកបទពិសោធន៍

នៅថ្ងែទី  25/05/23

សកម្មភាពនិស្សិតមកពីប្រទេសបារាំងបានបង្រៀន និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅកាន់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ នៃសាលាបឋមសិស្សាព្រៃស្វាយ ។
Youth from France has teach and shared their experiences with the student’s grade 5 of Prey Svay Primary School.