សកម្មភាពការអនុវត្តន៍ទៅលើការសាកបណ្តុះមែករុក្ខជាតិ របស់ក្រុមយុវជនកសិកម្ម

នៅថ្ងៃទី​ 05/10/2023

សកម្មភាពការអនុវត្តន៍ទៅលើការសាកបណ្តុះមែករុក្ខជាតិ របស់ក្រុមយុវជនកសិកម្ម ដើម្បីពង្រីពូជធ្វើការពង្រីពូជដំណាំសម្រាប់ធ្វើការដាំដុះបន្ត។
Agro Eco Youth group has learned how to propagate fruit trees by air-layering methods.