13/08/2021 សកម្មភាព​ការធ្វើជីSBN របស់ក្រុមការងារសមាគមន៍ដីដើម្បីជីវិតនិងកសិករដែលដាំដំណាំសរីរាង្គPGS។

13/08/2021 សកម្មភាព​ការធ្វើជីSBN របស់ក្រុមការងារសមាគមន៍ដីដើម្បីជីវិតនិងកសិករដែលដាំដំណាំសរីរាង្គPGS។ នៅភូមិដំណាក់ហ្លួង ឃុំវត្តគរ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង