នៅថ្ងៃទី30/03/22 សកម្មភាពការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីសិក្សាជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ

នៅថ្ងៃទី30/03/22 សកម្មភាពការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីសិក្សាជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ ដល់កសិករ នៅភូមិអន្លង់ស្វាយ ឃុំតាគ្រាម ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង