នៅថ្ងៃទី29/12/21 ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាងសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និង អង្គការផ្ទះពន្លឺបាត់ដំបង 

នៅថ្ងៃទី29/12/21 ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាងសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និង អង្គការផ្ទះពន្លឺបាត់ដំបង