នៅថ្ងៃទី28/03/22 សកម្មភាពនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើការសាកល្បងនៃការផលិតប្រេងសណ្ដែក

នៅថ្ងៃទី28/03/22 សកម្មភាពនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើការសាកល្បងនៃការផលិតប្រេងសណ្ដែករបស់សិស្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សាទៅលើជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ដែលរៀបចំដោយ សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត ដោយសហការជាមួយសិប្បកម្មបណ្តូលចិត្ត។