នៅថ្ងៃទី27/12/21 សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិតបានចុះទស្សនកិច្ចផ្ទាល់ទៅលើដំណាំផ្កាខាត់ណា នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី

នៅថ្ងៃទី27/12/21 សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិតបានចុះទស្សនកិច្ចផ្ទាល់ទៅលើដំណាំផ្កាខាត់ណា នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី