នៅថ្ងៃទី27/12/21សកម្មភាពចុះទស្សនកិច្ចផ្ទាល់ទៅលើដំណំាម្រិចនិងកាផែ(កាហ្វេ) នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ដែន​​ដីឦសាន នៃប្រទេសកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី27/12/21 សមាគមនិរន្តភាពដើម្បីជីវិត​ បានដឹកនាំកសិករក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចុះទស្សនកិច្ចផ្ទាល់ទៅលើដំណំាម្រិចនិងកាផែ(កាហ្វេ) នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ដែន​​ដីឦសាន នៃប្រទេសកម្ពុជា