នៅថ្ងៃទី27/07/22   រូបភាពៈ ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី កែច្នៃអាហារ

នៅថ្ងៃទី27/07/22   រូបភាពៈ ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី កែច្នៃអាហារ    ឧបត្ថម្ភដោយ Danchurchaid Cambodia& Brahma Kesa

Pictures of Sustainable Soil for Life teamwork and the Food Processing and Agroecology students.