នៅថ្ងៃទី27/03/22 ពិធីអបអរសាទរ បុណ្យពូជសហគមន៍

នៅថ្ងៃទី27/03/22 ពិធីអបអរសាទរ បុណ្យពូជសហគមន៍ដែលរៀបចំដោយសហគមន៍នេសាទស្ដីក្រោម និងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ អង្គការ ART Focus អង្គការ VSG និងសមាគម SSLA