នៅថ្ងៃទី26/12/21 សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត បានដឹកនាំកសិករនៅក្នុងខេតបាត់ដំបងចុៈទស្សនកិច្ចទៅលើដំណាំស្ពៃក្ដោប នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី

នៅថ្ងៃទី26/12/21 សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត បានដឹកនាំកសិករនៅក្នុងខេតបាត់ដំបងចុៈទស្សនកិច្ចទៅលើដំណាំស្ពៃក្ដោប នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី