នៅថ្ងៃទី26/07/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សសិក្សានិងអនុវត្តផ្ទាល់ នៃជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ

នៅថ្ងៃទី26/07/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សសិក្សានិងអនុវត្តផ្ទាល់ នៃជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ដែលរៀបចំដោយ សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត និងដៃគូសហការជាមួយ Misota Food Cambodiaឧបត្ថម្ភដោយ Danchurchaid Cambodia & Brahma Kesa

Student activities of learning and practicing of Food Processing and Agroecology Training Program of Vocational and Technical Training Center that organized by Sustainable Soil For life Association that partner with Misota Food Cambodia and sponsored by Brahma Kesa & Danchurchaid Cambodia.