នៅថ្ងៃទី25/12/21 សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិតបានដឹកនាំកសិករក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ចុះទស្សនកិច្ច នៅចម្ការការ៉ុត នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែនដីឦសានកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី25/12/21 សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិតបានដឹកនាំកសិករក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

ចុះទស្សនកិច្ច នៅចម្ការការ៉ុត នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែនដីឦសានកម្ពុជា