នៅថ្ងៃទី25/05/22សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សសិក្សានិងអនុវត្តផ្ទាល់ នៃជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ

នៅថ្ងៃទី25/05/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សសិក្សានិងអនុវត្តផ្ទាល់ នៃជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ដែលរៀបចំដោយ សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត និងដៃគូសហការជាមួយ Misota Food Cambodia ឧបត្ថម្ភដោយ Danchurchaid Cambodia & Brahma Kesa