នៅថ្ងៃទី24/08/22 សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត មានកិត្តិយសបានទទួលក្រុមការងារ USAID Cambodia និង Cambodia Harvest III មកទស្សនៈកិច្ចនៅទីតាំងសមាគម

នៅថ្ងៃទី24/08/22 សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត មានកិត្តិយសបានទទួលក្រុមការងារ USAID Cambodia និង Cambodia Harvest III មកទស្សនៈកិច្ចនៅទីតាំងសមាគម មានដូចជា ទីតាំងលាងវេចខ្ចប់បន្លែ សម្រាប់ផលិតបន្លែសរីរាង្គ PGS ទីតាំងបណ្តុះកូនឈើសហគមន៍ ទីតាំងអនុវត្តផលិតជីកំប៉ុស និង គម្រោងផ្សេងៗទៀតក្នុងសមាគម។

Sustainable Soil for Life Association is honored to receive USAID Cambodia and Cambodia Harvest III team visits to the association’s center, including a wash-pack post-harvest facility for PGS organic and sale vegetables, a community tree nursery, a compost making facility, and other projects within the association.