នៅថ្ងៃទី22/09/22 សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល មានទាំងទ្រឹស្តី និងការចុះអនុវត្តផ្ទាល់ អំពីបច្ចេកទេសផលិតជីទឹក SBN សម្រាប់ដំណាំPGS

នៅថ្ងៃទី22/09/22 សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល មានទាំងទ្រឹស្តី និងការចុះអនុវត្តផ្ទាល់ អំពីបច្ចេកទេសផលិតជីទឹក SBN សម្រាប់ដំណាំPGS ដែលសម្របសម្រួលដោយក្រុមការងារដីដើម្បីជីវិត និងគាំទ្រដោយអង្គរការ DCA

Workshop session on SBN fertilizer making for PGS crops with the technical support of SSLA team and supported by DanChurchAid Cambodia