នៅថ្ងៃទី22/06/22 សកម្មភាពចុះទស្សនះកិច្ច តំណាងស្ថានទូតបារាំង និង ម្ចាស់ជំនួយ Brahma Kesa

នៅថ្ងៃទី22/06/22 សកម្មភាពចុះទស្សនះកិច្ច តំណាងស្ថានទូតបារាំង និង ម្ចាស់ជំនួយ Brahma Kesa ដេលផ្វើឡើងនៅភូមព្រៃស្វាយ ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ដែររៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត(SSLA)