នៅថ្ងៃទី22/06/22 ការប្រជុំសហគមន៍សមាជិកសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ បៃតង អំពីការរៀបចំផែនការសហគមន៍ នៃសហគមន៍កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍បៃតង

នៅថ្ងៃទី22/06/22 ការប្រជុំសហគមន៍សមាជិកសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ បៃតង អំពីការរៀបចំផែនការសហគមន៍ នៃសហគមន៍កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍បៃតង ដែលរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត(SSLA) និងឧបត្ថម្ភដោយ Brahma Kesa នៅភូមិព្រៃស្វាយ ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង