នៅថ្ងៃទី22/04/22 ការប្រជុំគណៈកម្មកាដែលមានទីតាំងរក្សាទុកគ្រាប់ពូជសុទ្ធក្នុងស្រុក

នៅថ្ងៃទី22/04/22 ការប្រជុំគណៈកម្មកាដែលមានទីតាំងរក្សាទុកគ្រាប់ពូជសុទ្ធក្នុងស្រុក ដែលបានការគាំទ្រដោយអង្គការ DCA និងរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត​ SSLA