នៅថ្ងៃទី21/06/22 សកម្មភាពសាងសង់ការរិយាល័យសហគមន៍កសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍បៃតង

នៅថ្ងៃទី21/06/22 សកម្មភាពសាងសង់ការរិយាល័យសហគមន៍កសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍បៃតង ដែលបង្កើតឡើងដោយសមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត និងគាំទ្រដោយអង្គការ Brahma Kesa