នៅថ្ងៃទី21/01/22ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាងសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និង សមាគម ផ្ទះទឹកដូង 

នៅថ្ងៃទី21/01/22ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាងសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និង សមាគម ផ្ទះទឹកដូង