នៅថ្ងៃទី20/07/22 សកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យចំការគ្នាទៅវិញទៅមករបស់កសិករ ដាំដុះបន្លែសរីរាង្គ

នៅថ្ងៃទី20/07/22 សកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យចំការគ្នាទៅវិញទៅមករបស់កសិករ ដាំដុះបន្លែសរីរាង្គ នៅឃុំរាំកេសី និងឃុំកំពង់ព្រៀង ដែលរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត ឧបត្ថម្ភដោយDanchurchaid Cambodia

Inspection activities of organic vegetable farming were conducted in Reang Kesei and Kampong Prieng Communes by Sustainable Soil for Life Association which was Sponsored by Danchurchaid Cambodia.