នៅថ្ងៃទី20/03/22 កសិករ ដីដើម្បីជីវិតបានខិតខំពង្រឹងទៅលើផ្នែកដាំដុះ

នៅថ្ងៃទី20/03/22 កសិករ ដីដើម្បីជីវិតបានខិតខំពង្រឹងទៅលើផ្នែកដាំដុះដោយផ្អែកលើជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ដែលរៀបចំដោយ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត