នៅថ្ងៃទី19/07/22សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូសុី បានរៀបចំបណ្តុះកូនឈើ សម្រាប់ទីតាំងបណ្តុះកូនឈើសហគមន៍

នៅថ្ងៃទី19/07/22សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូសុី បានរៀបចំបណ្តុះកូនឈើ សម្រាប់ទីតាំងបណ្តុះកូនឈើសហគមន៍ដែលរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត ឧបត្ថម្ភដោយ Danchurchaid Cambodiaនិង Brahma Kesa

Student’s activities organized a nursery for a community nursery site at Agroecology Training Program of Vocational and Technical Training Center prepared by the Sustainable Soil for Life Association, sponsored by Danchurchaid Cambodia and Brahma Kesa