នៅថ្ងៃទី18/08/22  កសិករឈ្មោះ សុីន សុីវនឿត ជាសមាជិកក្រុមផលិតបន្លែសរីរាង្គ (PGS) ដាំដុះបន្លែ ប៉េងប៉ោះ ខាត់ណាផ្កា ស្ពៃក្ដោប និងសាលាដ៍

នៅថ្ងៃទី18/08/22  កសិករឈ្មោះ សុីន សុីវនឿត ជាសមាជិកក្រុមផលិតបន្លែសរីរាង្គ (PGS) ដាំដុះបន្លែ ប៉េងប៉ោះ ខាត់ណាផ្កា ស្ពៃក្ដោប និងសាលាដ៍ ស្ថិតនៅភូមិកំពង់សីម៉ា សង្កាត់វត្តគរ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។ ដែលរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងឧបត្ថម្ភដោយ DanChurchAid Cambodia និង Vivre de sa Terre

It’s introduce Mr. SIN Sivnoeut, who is a founder member of the Participatory Guarantee System (PGS) promoting agroecological products in Battambang, facilitated by Sustainable Soil for Life Association and sponsored by DanChurchAid Cambodia and Vivre de sa Terre Association. He grows organic vegetables, such as tomatoes, cauliflowers, cabbages and lettuces in Kompong Seyma village, Wat Kor commune, Battambang city, Battambang province.