នៅថ្ងៃទី16/09/22  ការចុះទស្សនៈកិច្ចនៅកសិដ្ឋានរបស់កសិករផលិតបន្លែសិរីរាង្គ និងការអនុវត្តផ្ទាល់

នៅថ្ងៃទី16/09/22  ការចុះទស្សនៈកិច្ចនៅកសិដ្ឋានរបស់កសិករផលិតបន្លែសិរីរាង្គ និងការអនុវត្តផ្ទាល់ អំពីការផលិតទឹកបណ្ដេញសត្វល្អិតចង្រៃ របស់សិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ នៃសមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត ឧបត្ថម្ភដោយ DanChurchAid Cambodia & Brahma Kesa

Sustainable Soil for Life Association led students of the food processing and agroecology training program of vocational and technical training center to visit organic vegetable farmers’ farm and practiced how to make pesticide liquid to pest the bad insects and sponsored by DanChurchAid Cambodia & Brahma Kesa