នៅថ្ងៃទី15/07/22ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការត្រៀមលក្ខណៈមនុស្សធម៌/គ្រោះមហន្តរាយ

នៅថ្ងៃទី15/07/22ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការត្រៀមលក្ខណៈមនុស្សធម៌/គ្រោះមហន្តរាយនៅខេត្តកែប រយៈពេលពីរថ្ងៃ។ ក្នុងវគ្គបណ្តាលនេះផងដែរ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព និងការត្រៀមខ្លួនរបស់ដៃគូលើការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

ឧបត្ថមដោយ៖ Danchurchaid Cambodia
Sustainable Soil For Life Association (Soil4Life) Team has joined the Refresher Training on Humanitarian/ Disaster Preparedness at Kaep Province organized and facilitated by DCA Cambodia. The objective of this training is to enhance the capacity and readiness of partners in disaster preparedness for more effective disaster emergency response management.