នៅថ្ងៃទី15/03/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សសិក្សាទៅលើជំនាញកុំព្យូទរ័ និងជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ

នៅថ្ងៃទី15/03/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សសិក្សាទៅលើជំនាញកុំព្យូទរ័ និងជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ដែលរៀបចំដោយ សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត និងដៃគូសហការជាមួយផ្ទះទឹកដូង ឧបត្ថម្ភដោយ Brahma Kesa & DCA.