នៅថ្ងៃទី14/07/22 សកម្មភាពក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តបារាំង ដឹកនាំលាបថ្នាំព័ណ៌ថ្នាក់រៀនជាមួយសិស្សានុសិស្ស

នៅថ្ងៃទី14/07/22 សកម្មភាពក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តបារាំង ដឹកនាំលាបថ្នាំព័ណ៌ថ្នាក់រៀនជាមួយសិស្សានុសិស្សនៅអនុវិទ្យាល័យរាំងកេសី នៅឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង រៀបចំដោយដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងគាំទ្រដោយអង្គការ Brahma Kesa

Activities of a group of French student volunteers who are leading the painting of classrooms with students at Reang Kesei Secondary School in Reang Kesei Commune, Sangke District, Battambang Province. The project is being sponsored by Brahma Kesa which was organized by the Sustainable Soil for Life Association.