នៅថ្ងៃទី14/02/22 សកម្មភាពការអនុវត្តន៍ផ្តាល់របស់សិស្សនៃកម្មវិធីសិក្សាជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ

នៅថ្ងៃទី14/02/22 សកម្មភាពការអនុវត្តន៍ផ្តាល់របស់សិស្សនៃកម្មវិធីសិក្សាជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសកសិកម្មអេកូឡូស៊ី សាកល្បងបណ្ដុះកូនដំណាំបន្ទាប់ពីការសិក្សាជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ។ រៀបចំដោយសមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត សហការ និងផ្តល់ទីតាំងដោយសមាគមផ្ទះទឹកដូង ឧបត្ថមដោយ អង្គការ Brahma Kesa ។